Shërbimi pedagogjik-psikologjik

Shërbimi pedagogjik-psikologjik me veprimtarinë e tij realizon mentorimin e punës së mësimdhënësve, bashkëpunimin dhe këshillimin e nxënësve dhe prindërve, organizimin dhe realizimin e projekteve të nxënësve dhe të ngjashme. Me punën e tij analitike-hulumtuese kontribuon në avancimin e procesit arsimor, përmirësimin e kushteve të punës në shkollë dhe ruajtjen e klimës pozitive shkollore në shkollë. Ky shërbim përbëhet nga psikologia Berina Jakupi, pedagogia Selbinas Shabani dhe defektologia Ajla Bilalli.